SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska översätter man det till styrkor och svagheter, möjligheter och hot.

SWOT-analys är en beprövad metod som går att använda i många sammanhang. Man kan tex använda modellen för att titta på företagets affärsidé, en avdelning eller företagets produkter eller tjänster. Den är också ett bra underlag när du ska välja strategi längre fram.

De olika delarna i en SWOT

Styrkor och Svagheter är interna och företagsspecifika parametrar, alltså sådana som företaget själv kan påverka.

En styrka kan t ex vara: läget på företaget, innehavda patent, starkt varumärke, specialistkunskap, erkänt hög kvalitet på produkten/tjänsten

Svagheter kan inkludera: dålig distributionskanal, alltför beroende av en stor kund, dåligt anseende på marknaden, brist på erfarenhet.

Möjligheter och Hot är externa parametrar, alltså sådant som företaget inte kan påverka, som uppstår ur makroekonomiska förändringar, t ex demografiska, ekonomiska, kulturella eller juridiska förändringar eller politiska beslut.

Exempel på möjligheter: en ny marknad öppnas genom exempelvis avregleringar på marknaden, nya IT-system som kan resultera i sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Ett hot kan inkludera: en ny konkurrent etablerar sig, konjunkturnedgång, nya regler och lagar, handelsembargon.

Exempel på frågor

Styrkor: Vad har din affärsidé för starka sidor?

Svagheter: Vad finns det för svaga sidor med din affärsidé?

Möjligheter: Vilka möjligheter i omvärlden kan du se i framtiden?

Hot: Finns det framtida hot som du måste se upp med?

En brainstormning är en bra utgångspunkt för en SWOT-analys. Samla några personer som kan komma med kloka synpunkter på din verksamhet, utrusta dem med gula postit-lappar och sätt igång att spåna!